Algemene Voorwaarden Donaties

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Stichting Milli Görus Westermoskee, statutair gevestigd te Amsterdam, aan de Piri Reïsplein, postcode 1057 HB, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40537900, hierna verder te noemen: MG Westermoskee. Email: info@mgayasofya.nl.

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
1.2. Donatie: een door de gevende partij aan MG Westermoskee geschonken geldbedrag.
1.3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan MG Westermoskee.
1.4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van MG Westermoskee, een donatie doet aan MG Westermoskee.
1.5. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van MG Westermoskee aan MG Westermoskee.
1.6. Ontvangende partij: de rechtspersoon MG Westermoskee die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
1.7. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
1.8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan MG Westermoskee.
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. MG Westermoskee behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, MG Westermoskee

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan MG Westermoskee .
3.2. MG Westermoskee is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op MG Westermoskee nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van MG Westermoskee is bijgeschreven.
3.4. Aansprakelijkheid: MG Westermoskee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart MG Westermoskee voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan MG Westermoskee .

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1. De gevende partij heeft een afkoelingsperiode voor online donaties via een donatie formulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@mgayasofya.nl.

Artikel 5. Plichten MG Westermoskee

5.1. MG Westermoskee verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
5.2. MG Westermoskee neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. MG Westermoskee aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens MG Westermoskee bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
6.5. MG Westermoskee doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
6.6. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. MG Westermoskee verwerkt de door de gevende partij aan MG Westermoskee verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door MG Westermoskee verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info@mgayasofya.nl.
7.4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door MG Westermoskee geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. MG Westermoskee heeft het recht in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

8.1. MG Westermoskee maakt gebruik van cookies op delen van haar website, niet op het deel waar de donaties worden behandeld.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1. De disclaimer en het privacy statement die MG Westermoskee hanteert zijn onverkort van toepassing.
9.2. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen MG Westermoskee en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
9.3. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

Algemene Voorwaarden Donaties

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Stichting Milli Görus Westermoskee, statutair gevestigd te Amsterdam, aan de Piri Reïsplein, postcode 1057 HB, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40537900, hierna verder te noemen: MG Westermoskee. Email: info@mgayasofya.nl.

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
1.2. Donatie: een door de gevende partij aan MG Westermoskee geschonken geldbedrag.
1.3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan MG Westermoskee.
1.4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van MG Westermoskee, een donatie doet aan MG Westermoskee.
1.5. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van MG Westermoskee aan MG Westermoskee.
1.6. Ontvangende partij: de rechtspersoon MG Westermoskee die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
1.7. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
1.8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan MG Westermoskee.
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. MG Westermoskee behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, MG Westermoskee

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan MG Westermoskee .
3.2. MG Westermoskee is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op MG Westermoskee nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van MG Westermoskee is bijgeschreven.
3.4. Aansprakelijkheid: MG Westermoskee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart MG Westermoskee voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan MG Westermoskee .

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1. De gevende partij heeft een afkoelingsperiode voor online donaties via een donatie formulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@mgayasofya.nl.

Artikel 5. Plichten MG Westermoskee

5.1. MG Westermoskee verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
5.2. MG Westermoskee neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. MG Westermoskee aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens MG Westermoskee bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
6.5. MG Westermoskee doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
6.6. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. MG Westermoskee verwerkt de door de gevende partij aan MG Westermoskee verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door MG Westermoskee verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info@mgayasofya.nl.
7.4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door MG Westermoskee geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. MG Westermoskee heeft het recht in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

8.1. MG Westermoskee maakt gebruik van cookies op delen van haar website, niet op het deel waar de donaties worden behandeld.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1. De disclaimer en het privacy statement die MG Westermoskee hanteert zijn onverkort van toepassing.
9.2. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen MG Westermoskee en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
9.3. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.